Regulamin

REGULAMIN PŁATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
1. Strona Internetowa www.maye.pl jest prowadzona przez STOWARZYSZENIE MUSIC ART YOGA ECO,ul. Janusza Kusocińskiego 9
41-407 Imielin, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542170, REGON – 360721120, NIP – 5130239854.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu dla potrzeb dokonywania darowizn.
3. Zadaniem Serwisu jest wsparcie działalności Stowarzyszenia.

II. Darczyńca
Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania
1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Przekazanie płatności odbywa się poprzez system płatności tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu tpay.pl.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Stowarzyszenia
1. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez tpay.pl.
a) przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje skierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Stowarzyszenia. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez tpay.
b) wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia w Raiffeisen Bank Polska, numer rachunku: 64 1750 0012 0000 0000 2784 8427
2. Od każdej wpłaty pobierana jest prowizja operatora płatności tpay.pl zgodnie z aktualną taryfą.

V. Przeznaczenie wpłat darowizny
Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.maye.pl będą przeznaczane na działalność Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, a w szczególności na:
1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, debat, konferencji, paneli, cyklów spotkań, turnusów wypoczynkowych, wczasowych oraz wycieczek.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez publicznych, w tym imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, festiwali, koncertów i innych imprez artystycznych.
3. Współpracę z mediami.
4. Działalność wydawniczą.
5. Kampanie informacyjno-promocyjne.
6. Organizowanie zajęć rozwoju osobistego.
7. Pomoc w walce ze stresem, w celu osiągnięcia równowagi wewnętrznej człowieka.
8. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
9. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym klubów.
10. Współpracę i wymianę̨ doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
11. Współpracę z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi.
12. Działalność charytatywną.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Promocję i organizacja wolontariatu.
15. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej www.maye.pl nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Stowarzyszenia w serwisie www.maye.pl.
2. Stowarzyszenie zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Stowarzyszenie. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu tpay.pl.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Stowarzyszenie nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

VII. Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.maye.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.
6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: biuro@maye.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

Używamy plików cookie na naszej stronie

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych wysyłanych danych.