STATUT STOWARZYSZENIA „MUSIC ART YOGA ECO”

I. Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Music Art Yoga Eco” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, która posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „MAYE”.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Imielin.

§3
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

§4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. W działaniach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

II. Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celami Stowarzyszenia są: wielostronne oddziaływanie na ludzkie postawy życiowe poprzez muzykę, sztukę, taniec, kształtowanie postaw ekologicznych, działania kulturalne, twórcze, metody wyciszenia, jogi i medytacji, które pozwalają odnaleźć każdej osobie drogę własnego rozwoju osobistego i uzyskać harmonię w życiu; promocja harmonijnego i zdrowego stylu życia, kreatywnych i alternatywnych form myślenia i działania, kształtowanie wrażliwości i postaw prospołecznych.

§7
1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, debat, konferencji, paneli, cyklów spotkań, turnusów wypoczynkowych, wczasowych oraz wycieczek.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez publicznych, w tym imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, festiwali, koncertów i innych imprez artystycznych.
3. Współpracę z mediami.
4. Działalność wydawniczą.
5. Kampanie informacyjno-promocyjne.
6. Organizowanie zajęć rozwoju osobistego.
7. Pomoc w walce ze stresem, w celu osiągnięcia równowagi wewnętrznej człowieka.
8. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
9. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym klubów.
10. Współpracę i wymianę̨ doświadczeń́ z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
11. Współpracę z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi.
12. Działalność charytatywną.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Promocję i organizacja wolontariatu.
15. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności bezpłatnej w zakresie:
1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, debat, konferencji, paneli, cyklów spotkań, turnusów wypoczynkowych, wczasowych oraz wycieczek.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez publicznych, w tym imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, festiwali, koncertów i innych imprez artystycznych.
3. Współpracę z mediami.
4. Działalność wydawniczą.
5. Kampanie informacyjno-promocyjne.
6. Organizowanie zajęć rozwoju osobistego.
7. Pomoc w walce ze stresem, w celu osiągnięcia równowagi wewnętrznej człowieka.
8. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
9. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym klubów.
10. Współpracę i wymianę̨ doświadczeń́ z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
11. Współpracę z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi.
12. Działalność charytatywną.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Promocję i organizacja wolontariatu.
15. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności płatnej w zakresie:
1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, debat, konferencji, paneli, cyklów spotkań, turnusów wypoczynkowych, wczasowych oraz wycieczek.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez publicznych, w tym imprez kulturalno- rozrywkowych i rekreacyjnych, festiwali, koncertów i innych imprez artystycznych.
3. Działalność wydawniczą.
4. Kampanie informacyjno-promocyjne.
5. Organizowanie zajęć rozwoju osobistego.
6. Pomoc w walce ze stresem, w celu osiągnięcia równowagi wewnętrznej człowieka.
7. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
8. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym klubów.
9. Współpracę i wymianę̨ doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
10. Współpracę z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi.
11. Organizowanie, wspieranie i inspirowanie inicjatyw zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie innych działań́ służących realizacji celów Stowarzyszenia.

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§9
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu.
2. Do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia.
4. Udziału w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

§11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
3. Dbać o dobre imię oraz popierać i czynnie darzyć do realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Stowarzyszenia i wynikające z pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu,
5. Opłacać składki członkowskie.

§12
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptujące jego cele.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa przez swego przedstawiciela.
4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty. W pozostałym zakresie posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

§13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia mogą̨ być osoby fizyczne, jak i prawne o szczególnych zasługach dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada takie same prawa i obowiązki jak członek wspierający.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14
1. O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd w uchwale.
2. Członkami zwyczajnymi i wspierającymi Stowarzyszenia stają się osoby fizyczne lub prawne, które przedstawią rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§15
Członkostwo ustaje wskutek:
1. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3. Śmierci lub ubezwłasnowolnienia oraz w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie pozbawienia praw publicznych członka będącego osobą fizyczną,
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§16
Wykluczenie ze Stowarzyszenia, o którym mowa w § 15 ust. 2, następuje w przypadku:
1. Działalności sprzecznej z niniejszym Statutem bądź uchwałami Stowarzyszenia,
2. Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej 2 okresy składkowe, chyba że zwłokę Zarząd Stowarzyszenia uzna za usprawiedliwioną,
3. Stwierdzenia, że członek trwale zaprzestał działalności związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia,
4. Uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru.

§17
1. Decyzję w przedmiocie wykluczenia członka z przyczyn wskazanych w § 16 podejmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
2. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo odwołać się̨ do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia mu decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu. Odwołanie doręczane jest Zarządowi Stowarzyszenia na adres siedziby Stowarzyszenia, który jest obowiązany do umieszczenia przedmiotowej sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. Władze i zasady organizacyjne Stowarzyszenia

§18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia oraz w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się udział w posiedzeniu i głosowanie za pomocą środków elektronicznego przekazu.

§19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. W przypadku zmniejszenia się̨ składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania kadencji, nowego członka bądź członków wskazują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Powołany w ten sposób członek organu Stowarzyszenia pełni swoją funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Liczba nowych członków tak wybranych nie może przekroczyć połowy składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§20
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
2.1. z własnej inicjatywy, co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale roku kalendarzowego następującego po zamknięciu roku obrachunkowego,
2.2. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej,
2.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w przypadku wskazanym w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku. Wniosek powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad. Gdyby Zarząd Stowarzyszenia nie zwołał Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia stosownego wniosku, Walne Zebranie Członków zwoła Komisja Rewizyjna; postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków wszystkich członków, listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§21
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
1. uchwala roczne i wieloletnie główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. uchwala budżet i zatwierdza roczne i wieloletnie plany działania Stowarzyszenia,
3. wyraża zgodę na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
4. uchwala zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
5. powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
6. ocenia działalność Stowarzyszenia i jego władz,
7. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
8. udziela absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia lub odmawia udzielenia absolutorium całemu Zarządowi Stowarzyszenia albo poszczególnym członkom,
9. powołuje pełnomocników do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkami Zarządu,
10. ustala wysokość składek członkowskich, zasady i terminy ich uiszczania,
11. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
12. rozpatruje odwołania członków w przypadku wykluczenia ich przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia,
13. uchwala szczegółowy zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
14. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
15. rozpatruje i rozstrzyga inne sprawy, wniesione pod jego obrady.

§22
W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w formie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

§23
1. W Walnym Zebraniu Członków, w pierwszym terminie, powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej ilości obecnych, Prezes Zarządu jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania, które może odbyć się w tym samym dniu. W takim wypadku Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować oraz podejmować uchwały bez względu na liczbę̨ uczestników uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 20 ust. 4 nie mają zastosowania.
2. Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały, wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, który przewodniczy Zebraniu. Do czasu wyboru Przewodniczącego, Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są̨ w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał, których przedmiotem są decyzje personalne dotyczące władz Stowarzyszenia lub kiedy podjęta zostanie uchwała o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają̨ zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał wskazanych w § 21 ust. 4 i 14, dla których wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności 3/4 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, do podjęcia uchwał w kwestiach wymienionych w § 21 ust. 4 i 14 nie jest konieczne osiągnięcie kworum.
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą̨ uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
7. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół.

§24
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 do 3 osób.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§25
1. Zarząd obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone osoby.

§26
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. rozwijanie działalności Stowarzyszenia w kierunku realizacji przyjętych celów statutowych,
4. przygotowanie okresowych planów działalności organizacyjnej i merytorycznej, preliminarza i rocznego projektu budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym funduszami i budżetem oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
6. nabywanie lub zbywanie środków trwałych,
7. nabywanie i zbywanie nieruchomości po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka Stowarzyszenia oraz wykluczenia i skreślenia z listy członków,
9. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
10. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
11. realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
12. przygotowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznego sprawozdania finansowego,
13. zawieranie umów o współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
14. udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie: czynności urzędowych, praw i obowiązków majątkowych oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez Zarząd osób,
15. zatrudnianie pracowników, wyznaczanie doradców i określanie ich obowiązków oraz wysokości wynagrodzenia,
16. uchwalanie regulaminów wewnętrznych w tym Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń,
17. podejmowanie innych czynności przewidzianych niniejszym Statutem.

§27
1. Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ członków.
7. W czasie wykonywania swych zadań, poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§28
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności statutowej i gospodarki finansowej,
2. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3. składanie na Walnym Zebraniu Członków rocznych sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia,
4. występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Stowarzyszenia,
5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz poddawanie pod ocenę Walnego Zebrania Członków działalności Stowarzyszenia i jego władz.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§29
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości oraz nieruchomości i może pochodzić z następujących źródeł:,
1.1. składki członkowskie,
1.2. darowizny,
1.3. spadki,
1.4. zapisy,
1.5. ofiarność publiczna,
1.6. dotacje,
1.7. dochody z majątku Stowarzyszenia,
1.8. dochody z własnej działalności,
1.9. działalność odpłatna pożytku publicznego,
1.10. działalność gospodarcza.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje, spadki i zapisy, korzystać z ofiarności publicznej oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§30
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
3. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych przekraczających równowartość 15.000 EURO (piętnaście tysięcy Euro), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§31
1. Zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej określa w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić inne osoby fizyczne lub prawne.
3. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§32
1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w § 23 ust. 4 Statutu.
2. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§33
1. Dla rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w trybie określonym w § 23 ust. 4 Statutu.
2. W uchwale rozwiązującej Stowarzyszenie Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić́ Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z 1989 r., z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komitetu Założycielskiego

Sekretarz Komitetu Założycielskiego

Używamy plików cookie na naszej stronie

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych wysyłanych danych.